سخنان نامی در میزگرد خانه هنرمندان -نمایشگاه دهه 40

سخنان نامی در یادبود ضیائ پور -گالری ماه مهر

سخنرانی در کانون مهندس -تورونتو

سخنرانی نامی در مورد ممیز در موزه

نقد آثار مارکو گریگوریان توسط نامی در موزه هنرهای معاصر

Design by K. Nami | 2010